FAQ

หากต้องการนำตัวอย่างมาตรวจสอบต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถนำตัวอย่างเข้ามาใช้บริการตรวจสอบด้วยตัวเองได้ที่ ห้องปฏิบัติการ TGL

เลขที่ 991 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 1 ห้อง 1-35 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ตัวอย่างชนิดใดบ้างที่สามารถนำมาตรวจสอบได้

ห้องปฏิบัติการ TGL รับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอัญมณีทุกชนิด ยกเว้น อัญมณีอินทรีย์บางชนิด เช่น อำพัน

ค่าบริการ และประเภทของใบรายงานผลมีกี่แบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิก Reports and Prices

ระยะเวลาในการตรวจสอบใช้เวลากี่วัน

ไม่เกิน 5 ตัวอย่าง ใช้เวลาไม่เกิน 7 วันทำการโดยจำนวนวันที่ตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับปริมาณตัวอย่าง และความพร้อมของห้องปฏิบัติการ

หลังตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย สามารถมารับตัวอย่างคืนได้อย่างไร

ลูกค้าต้องนำใบสั่งงานอัญมณีที่ได้รับในวันส่งตัวอย่าง มายื่นให้เจ้าหน้าที่ธุรการด้วยตนเอง ณ ห้องปฏิบัติการ

หากไม่สะดวกมารับผลตรวจสอบและตัวอย่างด้วยตนเอง สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นมารับแทนได้หรือไม่

สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นมารับแทนได้โดยต้องมีใบสั่งงานอัญมณี เอกสารเซ็นรับมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ มายื่นให้เจ้าหน้าที่ธุรการ

หากต้องการรับตัวอย่างภายในวันที่ส่งตรวจสามารถทำได้หรือไม่

ทางห้องปฏิบัติการ TGL มีบริการเร่งด่วน Fast Tract ลูกค้าสามารถรับตัวอย่างคืนภายใน 24 ชั่วโมง และ Express Service ลูกค้าสามารถรับตัวอย่างคืนภายใน 3 วันทำการ โดยมีจะมีค่าบริการเร่งด่วนเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลและรายละเอียดกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ

สามารถชำระค่าบริการช่องทางใดบ้าง

ห้องปฏิบัติการรับชำระค่าบริการด้วยช่องทางต่างๆ ดังนี้

- เงินสด

- ชำระผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

หากใบรายงานผลสูญหาย สามารถขอออกใบรายงานผลฉบับเดิมใหม่ได้หรือไม่

สามารถทำได้โดยลูกค้าต้องนำใบสั่งงานฉบับเดิม ณ วันที่ส่งตัวอย่างมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการ ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่พิมพ์ใบรายงานผล โดยจะต้องชำระค่าบริการในการออกใบรายงานผลฉบับเดิมใหม่ ถ้าระยะเวลาเกิน 1 เดือนจะต้องทำการตรวจวิเคราะห์ใหม่โดยมีค่าบริการตามที่ระบุ ณ ช่วงเวลาที่มีการส่งตัวอย่าง

ห้องปฏิบัติการมีบริการเกรดคุณภาพเพชร (Diamond Grading) หรือไม่

ห้องปฏิบัติการยังไม่มีบริการเกรดคุณภาพเพชร

สามารถตรวจความเป็นธรรมชาติของเพชร (Natural Diamond) ได้หรือไม่

สามารถตรวจสอบได้ โดยการวิเคราะห์ภายใต้เครื่องมือขั้นสูง ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการไม่มีบริการในการตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพ และความเป็นธรรมชาติของสีเพชร

สามารถตรวจสอบตัวอย่างที่ไม่ผ่านการเจียระไน (Rough Gemstone) ได้หรือไม่

สามารถทำได้โดยตัวอย่างจะต้องมีหน้าเรียบขัดเงา (Polished Surface) อย่างน้อย 1 หน้า

สามารถตรวจวิเคราะห์การปรับปรุงคุณภาพด้วยการใส่สารเบริลเลียม (Be) ได้หรือไม่

ปัจจุบันห้องปฏิบัติการยังไม่มีบริการตรวจวิเคราะห์หาสารเบริลเลียม (Be) ที่เป็นผลจากการปรับปรุงคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการมีการประเมินราคาและคุณภาพอัญมณีหรือไม่

ทางห้องปฏิบัติการไม่มีบริการประเมินราคาและคุณภาพอัญมณี

ห้องปฏิบัติการมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้าง

สำหรับข้อมูลโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติม กรุณาคลิก โปรโมชั่นพิเศษ

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.