Career

ส่งใบสมัครพร้อม Resume/CV ของท่านมาที่ : yuanchan@trezjewelry.com | สอบถามข้อมูล โทร : 081-924-6801, 089-201-2468

ดาวน์โหลดใบสมัคร

นักอัญมณีศาสตร์ (Gemologist)

ผู้บังคับบัญชา
 • ผู้บริหารห้องปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • การตรวจวิเคราะห์อัญมณี โดยการเตรียมตัวอย่างให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์ เก็บข้อมูลทางกายภาพทางแสง ลักษณะมลทิน ตรวจสอบและสรุปผลการวิเคราะห์

 • การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูง โดยการจัดลำดับตัวอย่างเพื่อแยกวิเคราะห์ เตรียมเครื่องมือวิเคราะห์ ตรวจสอบและ วิเคราะห์อัญมณีด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

 • การดูแลรักษาเครื่องมือ โดยประเมินเครื่องมือและจัดทำแผน พร้อมนำเสนอแผนงานบำรุงรักษาประจำปี ให้กับผู้บริหารห้องปฏิบัติการ รวมถึงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามแผนงาน ตรวจสอบเครื่องมือหลังการบำรุงรักษา

 • การรายงานผลการวิเคราะห์ โดยตรวจร่างใบรับรองผลการวิเคราะห์

 • ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ที่กำหนดไว้ของห้องปฏิบัติการ Thailand Gemological Laboratory (TGL)

 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์อัญมณี ธรณีวิทยา วัสดุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาทางอื่นที่บริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความรู้เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาข้างต้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฎิบัติ

 • ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่บริษัทกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 • ประสบการณ์ 0-3 ปี

ทักษะ
 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Powerpoint

 • ทักษะการสื่อสาร(เขียนและพูดสื่อความ) การนำเสนอ(Presentation)

 • ทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

นักอัญมณีศาสตร์อาวุโส (Senior Gemologist)

ผู้บังคับบัญชา
 • ผู้บริหารห้องปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจวิเคราะห์อัญมณีด้วยเครื่องมือขั้นสูง เก็บข้อมูลทางกายภาพ ทางแสง ลักษณะมลทิน ตรวจสอบ สรุปผลและยืนยันผลวิเคราะห์

 • ดูแลรักษาเครื่องมือ รวมถึงควบคุมงานให้สอดคล้องตามแผนงานและควบคุมดูแลผลการตรวจสอบเครื่องมือ

 • รายงานผลการวิเคราะห์ โดยตรวจร่างใบรับรองผลการวิเคราะห์

 • การบริหารงานด้านระบบมาตรฐาน โดยปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานที่กำหนดไว้ของห้องปฏิบัติการ Thailand Gemological Laboratory (TGL)

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์ อัญมณี ธรณีวิทยา วัสดุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาทางอื่นที่บริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความรู้เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาข้างต้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฎิบัติ

 • ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่บริษัทกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 • ประสบการณ์ด้านห้องแล็บปฏิบัติการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

 • ทักษะการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรของห้องปฏิบัติการ(พิจารณาเป็นพิเศษ)

ทักษะ
 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Powerpoint

 • ทักษะการสื่อสาร(เขียนและพูดสื่อความ) การนำเสนอ(Presentation)

 • ทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

ผู้บริหารห้องปฏิบัติการ

ผู้บังคับบัญชา
 • กรรมการบริหาร

ผู้ใต้บังคับบัญชา
 • นักอัญมณีศาสตร์, เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดูแลและบริหารจัดการบุคลากร และทรัพยากรของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดต่างๆของห้องปฏิบัติการ

 • การตรวจวิเคราะห์อัญมณี โดยการเตรียมตัวอย่างให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์ เก็บข้อมูลทางกายภาพ ทางแสง ลักษณะมลทิน ตรวจสอบ สรุปผลและยืนยันผลการวิเคราะห์

 • การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูง โดยการจัดลำดับตัวอย่างเพื่อแยกวิเคราะห์ เตรียมเครื่องมือวิเคราะห์ ตรวจสอบและ วิเคราะห์อัญมณีด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

 • การดูแลรักษาเครื่องมือ โดยเป็นผู้อนุมัติแผนการบำรุงรักษาประจำปี รวมถึงควบคุมงานให้สอดคล้องตามแผนงานและควบคุมดูแลผลการตรวจสอบเครื่องมือหลังการบำรุงรักษา

 • การรายงานผลการวิเคราะห์ โดยตรวจร่างใบรับรองผลการวิเคราะห์

 • ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานที่กำหนดไว้ของห้องปฏิบัติการ Thailand Gemological Laboratory (TGL)

 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์ อัญมณี ธรณีวิทยา วัสดุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาทางอื่นที่บริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความรู้เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาข้างต้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฎิบัติ

 • ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิบัตรจากสถาบันชั้นนำด้านอัญมณี เช่น FGA/ GG/ AG หรือเทียบเท่า

 • ประสบการณ์ 2-5 ปี

ทักษะ
 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Powerpoint

 • ทักษะการสื่อสาร(เขียนและพูดสื่อความ) การนำเสนอ(Presentation)

 • ทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.